Svetovalno središče Velenje

 

Morda tudi vi potrebujete nasvet, bi se radi izobraževali, učili, pa ne veste, kje je to možno? Svetovalno središče Velenje vam nudi brezplačno, kakovostno, nepristransko, zaupno in celovito 

informiranje o:

 •  različnih možnostih izobraževanja za poklic,
 •  strokovnem izpopolnjevanju v širšem lokalnem okolju,
 •  vpisnih pogojih v različne programe,
 •  možnostih prehajanja med programi,
 •  trajanju izobraževanja in načinih preverjanja znanja,
 •  učni pomoči, možnostih za nadaljnje izobraževanje,
 •  različnih tečajih in delavnicah neformalnega izobraževanja;

svetovanje pri:

 •  odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
 •  premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,
 •  načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja.

Informiranje in svetovanje izvajamo ob predhodnem naročilu tudi:

 •  v Nazarjah, v Centru za samostojno učenje, Zadrečka cesta 35, vsak prvi torek v mesecu od 10.00 do 11.30.

 
NOVOST – Brezplačno individualno svetovanje za zaposlene! Podrobnosti si oglejte na naslednji povezavi.

 

                     

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Središča ISIO/ Središča SSU – Svetovalno središče Velenje, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje ter dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik mora posredovati osebne podatke, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.