Kakovost v svetovanju

V Svetovalnem središču Velenje nadaljujemo s spremljanjem po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. 

Vsako leto naše svetovalno središče spremlja ustrezna merila, kazalnike in standarde kakovosti, ki so določena z Načrtom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih za posamezno leto, katerega pripravi Andragoški center RS. Skladno z omenjenim dokumentom svetovalno središče januarja pripravi Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v Svetovalnem središču Velenje za preteklo leto, ki je za naše svetovalno središče dragocen vir informacij o poteku svetovalne dejavnosti ter odlična osnova za načrtovanje nadaljnjega razvoja Svetovalnega središča Velenje.

Skladno z načrtom dela v svetovalnem središču pripravljamo tudi Samoevalvacijski načrt v katerem opredelimo kazalnike in merila, ki jih v posameznem obdobju želimo presojati. Skladno z načrtom pripravimo Samoevalvacijsko poročilo  ter Akcijski načrt izboljšav, v katerem opredelimo vse izboljšave, ki jih nameravamo vpeljati na osnovi ugotovitev iz Samoevalvacijskega poročila.

Vsi aktualni dokumenti so na voljo na sedežu Svetovalnega središča Velenje.