Visokošolsko strokovno izobraževanje

Ljudska univerza Velenje je študijsko središče za štiri akreditirane javnoveljavne visokošolske študijske programe Doba Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, ki potekajo kot online študij preko interneta.

To so sodobni, praktično naravnani in problemsko zasnovani študijski programi prve stopnje z modularno strukturo, prepoznavno evropsko dimenzijo in izbirnostjo predmetov, kar vam omogoča, da študij prilagajate svojim potrebam in pridobljena strokovna znanja takoj tudi uporabite.

Programi so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami po evropsko uveljavljen kreditnem sistemu študija ECTS (European Credit Transfer System). Pri študiju se lahko upoštevajo vaši že opravljeni izpiti, ustrezne delovne izkušnje (strokovna praksa) in znanja, pridobljena v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja, ki jih boste dokazovali z ustreznimi listinami.

Pogoj za vpis v 1. letnik visokošolskega programa je opravljena matura, poklicna matura ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Po Merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišete diplomanti višješolskih programov, v 3. letnik pa tisti, ki imate končano višjo šolo po programu, sprejetim pred letom 1994, kandidati z nedokončanim visokošolskim programom pa odvisno od predhodnega študija opravite morebitne diferencialne izpite do zaključka visokošolskega študija.

Študij traja tri leta, za študente vpisane v 2. letnik dve leti, za vpisane v 3. letnik pa traja študij eno leto. Časovno in organizacijsko je prilagojen odraslim ter se prične v oktobru in konča v juniju. Študij zaključite, ko opravite vse obveznosti po programu, 8-tedensko strokovno prakso v podjetju ter izdelate in zagovarjate zaključno strokovno nalogo ali opravite dva dodatna izbirna predmeta ter tako zberete skupaj 180 ECTS.

Po zaključku visokošolskega študija imate možnost nadaljevanja študija v programih 2. stopnje po bolonjski deklaraciji (strokovni magisterij). Programe izvajamo tudi na Ljudski univerzi Velenje.


PROGRAMI: