Višješolsko strokovno izobraževanje

Ljudska univerza Velenje v sodelovanju z Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec ter Višjo strokovno šolo Doba Maribor izvaja tri javnoveljavne višješolske programe, ki so zasnovani tako, da dajejo poudarek na povezovanju teorije s prakso in izbirnosti predmetov, kar pomeni, da lahko študij prilagajate osebnim željam in usmeritvam. Trajajo dve leti in so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami po sistemu ECTS, ki olajša mobilnost študentov in omogoča primerjavo med študijskimi programi tako v Sloveniji kot v okviru Evropske unije.

Pogoj za vpis je z maturo, poklicno maturo ali z zaključnim izpitom zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program oz. program, ki daje V. stopnjo izobrazbe. Študij je časovno in organizacijsko prilagojen odraslim ter poteka modularno – kar pomeni, da se izvaja le en predmet naenkrat, sledi izpit in nato nadaljujete z novim predmetom. Študij se prične v oktobru in konča v juniju.

V višješolskih študijskih programih se lahko upoštevajo znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja, ki jih boste dokazovali z listinami. Vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj na strokovnem področju pa vam daje možnost skrajšanja oz. priznanja praktičnega izobraževanja, o čemer odloča študijska komisija na osnovi predloženih dokazil. Ostali, ki teh izkušenj nimate, opravljate praktično izobraževanje po programu.

Študij se zaključi z izdelavo in zagovorom diplomske naloge. Diplomanti pridobijo višjo strokovno izobrazbo (raven 6/1) in nov poklic oz. strokovno izobrazbo.

Vsi višješolski diplomanti imate možnost nadaljevanja študija na visokošolskih študijskih programih, pod pogoji in skladno z Merili za prehode med študijskimi programi. Tako so vsem, ki imate željo po dodatnem izobraževanju, odprta vrata za nadaljnjo strokovno rast.


PROGRAMI: