Ljudska univerza Velenje v sodelovanju z Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec ter Višjo strokovno šolo Doba Maribor izvaja tri javnoveljavne višješolske programe, ki so zasnovani tako, da dajejo poudarek na povezovanju teorije s prakso in izbirnosti predmetov, kar pomeni, da lahko študij prilagajate osebnim željam in usmeritvam. Trajajo dve leti in so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami po sistemu ECTS, ki olajša mobilnost študentov in omogoča primerjavo med študijskimi programi tako v Sloveniji kot v okviru Evropske unije.

Pogoj za vpis je z maturo, poklicno maturo ali z zaključnim izpitom zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program oz. program, ki daje V. stopnjo izobrazbe. Študij je časovno in organizacijsko prilagojen odraslim ter poteka modularno – kar pomeni, da se izvaja le en predmet naenkrat, sledi izpit in nato nadaljujete z novim predmetom. Študij se prične v oktobru in konča v juniju.

V višješolskih študijskih programih se lahko upoštevajo znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja, ki jih boste dokazovali z listinami. Vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj na strokovnem področju pa vam daje možnost skrajšanja oz. priznanja praktičnega izobraževanja, o čemer odloča študijska komisija na osnovi predloženih dokazil. Ostali, ki teh izkušenj nimate, opravljate praktično izobraževanje po programu.

Študij se zaključi z izdelavo in zagovorom diplomske naloge. Diplomanti pridobijo višjo strokovno izobrazbo (raven 6/1) in nov poklic oz. strokovno izobrazbo.

Vsi višješolski diplomanti imate možnost nadaljevanja študija na visokošolskih študijskih programih, pod pogoji in skladno z Merili za prehode med študijskimi programi. Tako so vsem, ki imate željo po dodatnem izobraževanju, odprta vrata za nadaljnjo strokovno rast.


PROGRAMI:

Program: POSLOVNI SEKRETAR  (predavanja in vaje na naši lokaciji LU Velenje)
Naziv strokovne izobrazbe: POSLOVNI SEKRETAR / POSLOVNA SEKRETARKA

Če želite opravljati dinamično delo, ki zahteva komunikativnost, vestnost, natančnost, poleg tega pa veliko mero samostojnosti, iznajdljivosti in smisla za organizacijo, se vključite v prenovljen višješolski izobraževalni program Poslovni sekretar, ki je mednarodno primerljiv ter priznan.

Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovenj Gradec.


Program: POSLOVNI SEKRETAR (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: POSLOVNI SEKRETAR / POSLOVNA SEKRETARKA

Sodoben, praktično naravnan študijski program na evropskem nivoju, ki vas pripravi na sprejemanje izzivov zahtevnejših nalog na področju pisarniškega poslovanja. Sodoben poslovni sekretar vodi in upravlja tajništvo, komunicira s poslovnimi partnerji doma in v tujini, sodeluje pri sprejemanju odločitev in predstavljanju podjetja ter je »desna roka« menedžerja. V 2. letniku vam je na voljo usmeritev Spletno poslovanje. Program poteka kot online študij.

Več informacij najdete na spletni strani Višje strokovne šole Doba Maribor. 

Program: VELNES (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: ORGANIZATOR / ORGANIZATORKA VELNEŠKIH STORITEV 

Program Velnes je specializiran študijski program za področje velneške dejavnosti, v katerem boste pridobili znanja za organiziranje, vodenje in promocijo velneške dejavnosti, za svetovanje in razvoj novih pristopov za krepitev kakovosti življenja in zdravja posameznika. Postali boste prvi specializirano usposobljen kader na področju velnesa zanimivi za turistično gospodarstvo in preventivne storitve v zdravstvu. Študirate v obliki online študija preko interneta.

Več informacij najdete na spletni strani Višje strokovne šole Doba Maribor.

Program: ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE (kot on-line študij)
Naziv strokovne izobrazbe: ORGANIZATOR / ORGANIZATORKA SOCIALNE MREŽE 

Študij za vse, ki ste aktivni, optimistični in radi v vsakodnevnem stiku z ljudmi, ob tem pa vam ni vseeno za človeške stiske in krize. Pridobili boste praktična znanja za delo z ljudmi, s posamezniki in skupinami za organiziranje in koordiniranje socialne pomoči v lokalnem okolju. V 2. letniku izberete enega od modulov: Otroci in mladostnikiDružina ali Star človek. Pred vpisom je potrebno opraviti še test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc ter osebni razgovor. Študij poteka kot on-line študij

Več informacij najdete na spletni strani Višje strokovne šole Doba Maribor.

Program: EKONOMIST  (predavanja in vaje na naši lokaciji LU Velenje)
Naziv strokovne izobrazbe: EKONOMIST / EKONOMISTKA

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se slovensko gospodarstvo sooča z novimi izzivi, predvsem pa z večjo konkurenco na evropskem trgu, na katerem realiziramo skoraj dve tretjini zunanjetrgovinske menjave. Organizacije pričakujejo v ekonomistu kompetentnega človeka, usmerjenega v sposobnost organizacije in izvedbe nakupno-prodajnega procesa proizvodov in storitev, ob zagotavljanju učinkovite komunikacije in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije kot podpore spremljanju realizacije v okviru financ in podjetništva.

Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovenj Gradec.


Program: EKONOMIST (kot online študij)
Naziv strokovne izobrazbe: EKONOMIST / EKONOMISTKA 

Višješolski program, ki je namenjen vsem, ki imate jasne življenjske cilje, želite opravljati zanimiv poklic, ste motivirani za napredovanje v poslovnem svetu in v svoji karieri želite nekaj več. Z izbiro usmeritve v 2. letniku boste usposobljeni za delo na področju računovodstva, komerciale in organizacije poslovanja. Študirate v obliki online študija preko interneta. 

Več informacij najdete na spletni strani Višje strokovne šole Doba Maribor.

Joomla! Debug Console

Session

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Database Queries