Podiplomski magistrski študij

Bolonjski magistrski študijski programi 2. stopnje Doba Fakultete so programi za drzne, inovativne in uspešne, v katerih lahko v celoti študirate online preko interneta.

Pogoj za vpis v 1. letnik je zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali zaključen triletni študijski program pred bolonjskim sistemom. V 2. letnik pa se lahko vpišete diplomanti univerzitetnih študijskih programov v obsegu 240 ECTS, kandidati, ki ste zaključili štiriletni študijski program pred bolonjskim sistemom ali specialistične študijske programe.

Študij traja dve leti in poteka kot online študij. Ovrednoten je s 120 kreditnimi točkami ECTS, 60 ECTS na letnik. V programu lahko z dokazili uveljavljate že pridobljena znanja in spretnosti v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja, če po vsebini ustrezajo ciljem programa.

Program omogoča, da po opravljenih obveznostih za 1. letnik oblikujete v 2. letniku individualni program glede na osebna zanimanja in interese, saj si lahko izberete module in predmete, ki vas najbolj zanimajo. Študij zaključite s pripravo in zagovorom magistrske naloge in si tako pridobite strokovni naslov magister oz. magistrica. Pridobljena izobrazba vam omogoča nadaljevanje študija na doktorskih študijskih programih 3. bolonjske stopnje.


PROGRAMI: