Vzgojitelj predšolskih otrok

Program: PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI) in PREDŠOLSKA VZGOJA (PT)

Naziv strokovne izobrazbe: VZGOJITELJ / VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK 

Cilj izobraževanja je pridobiti strokovno in praktično znanje za načrtovanje, pripravo in evalvacijo dela v vrtcu, vzgojno-izobraževalni dejavnosti in delo s starši. Program zajema tudi praktično izobraževanje in delovno prakso.

Po zaključku izobraževanja lahko svojo pot nadaljujete na višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih.

  • PREDŠOLSKA VZGOJA - SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Pogoj za vpis je uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Program traja 4 leta in je ovrednoten s 240 KT (kreditne točke).
V skladu s predmetnikom je potrebno za uspešno dokončanje programa opraviti vse obvezne in izbirne module, odprti kurikulum, interesne dejavnosti, praktično usposabljanje pri delodajalcu v obsegu 190 ur (javni vzgojno-izobraževalni zavodi) in poklicno maturo. V okviru praktičnega usposabljanja v vrtcu opravite tudi tri praktične nastope, ki so del četrte izpitne enote na poklicni maturi (izpitni nastop in zagovor).

Poklicna matura zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine, vzgoje predšolskih otrok, iz matematike ali tujega jezika po izbiri slušatelja ter izpitni nastop in zagovor.

  • PREDŠOLSKA VZGOJA - POKLICNI TEČAJ

Pogoj za vpis je končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Program traja 1 leto in je ovrednoten s 60 KT (kreditne točke). V skladu s predmetnikom je potrebno za uspešno dokončanje programa opraviti vse obvezne in izbirne module, odprti kurikulum, praktično usposabljanje pri delodajalcu v obsegu 120 ur (javni vzgojno-izobraževalni zavodi) in poklicno maturo. V okviru praktičnega usposabljanja v vrtcu opravite tudi tri praktične nastope, ki so del četrte izpitne enote na poklicni maturi (izpitni nastop in zagovor).

 Program vam poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja omogoča, da:

  • razvijete spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja medčloveških odnosov,
  • razvijete osebnostne lastnosti in usvojite vrednote, ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica,
  • se usposobite za komunikacijo z otroki in odraslimi ter spoznate metode in oblike sodelovanja s starši itd.

V skladu s 5. členom Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, lahko opravljate delo vzgojitelja v vrtcih tudi tisti, ki ste opravili poklicni tečaj Predšolske vzgoje in ste si pridobili srednjo strokovno izobrazbo vzgojitelj predšolskih otrok. Več na povezavi

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1984?sop=2022-01-1984

Prenesi
Predmetnik Predšolska vzgoja (PT)
Predmetnik Predšolska vzgoja (SSI)