Ekonomski tehnik

Program: EKONOMSKI TEHNIK (PTI) in PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK (PT)

Naziv strokovne izobrazbe: EKONOMSKI TEHNIK/ EKONOMSKA TEHNICA

Sodoben izobraževalni program za dinamične podjetne osebe, ki želijo pridobiti uporabna znanja s področja financ, računovodstva, bančništva, komerciale in administracije, uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo, razvijati inovativnost, komunikativnost in timsko delo za strokovno delo v sodobnem tržnem gospodarstvu.

Po zaključku izobraževanja lahko svojo izobraževalno pot nadaljujete na višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih. 

  • EKONOMSKI TEHNIK - POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Pogoj za vpis je uspešno končan triletni program srednjega poklicnega izobraževanja trgovec, administrator ali enakovreden program po prejšnjih predpisih. 

Poklicna matura zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine, gospodarstva, matematike ali tujega jezika (po izbiri slušatelja) ter izdelek oz. storitev in zagovor.

Na osnovi javnih listin in drugih dokazil lahko uveljavljate priznavanje primerljivega formalno in neformalno pridobljenega znanja. Obvezno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu se vam lahko z ustreznimi delovnimi izkušnjami prizna.

Programi so prilagojeni izobraževanju odraslih in trajajo dve leti. Zaključijo se s poklicno maturo, ki jo lahko udeleženci v izobraževanju odraslih opravljate v dveh delih in v treh rokih: spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku.

  • EKONOMSKI TEHNIK - POKLICNI TEČAJ

Pogoj za vpis je končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Izobraževanje traja 1 leto in je ovrednoten s 60 KT (kreditne točke). V skladu s predmetnikom je potrebno za uspešno dokončanje programa opraviti vse obvezne in izbirne module, odprti kurikulum, praktično usposabljanje pri delodajalcu v obsegu 76 ur in poklicno maturo.

Izobraževanje traja 1 leto in obsega obvezne in izbirne strokovne module ter je ovrednoten s 60 KT. Izbirate lahko med štirimi programi, ki jih bomo izvajali ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov.