Poklicno - tehniško izobraževanje

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja so namenjeni vsem, ki ste že končali programe srednjega poklicnega izobraževanja in želite pridobiti poklic tehnika. Prenovljeni programi so ovrednotenimi s 120 kreditnimi točkami (KT) in obsegajo splošnoizobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module, odprti kurikulum, interesne dejavnosti, praktično usposabljanje z delom in poklicno maturo.

Na osnovi javnih listin in drugih dokazil lahko uveljavljate priznavanje primerljivega formalno in neformalno pridobljenega znanja. Obvezno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu se vam lahko z ustreznimi delovnimi izkušnjami prizna.

Programi so prilagojeni izobraževanju odraslih in trajajo dve leti. Zaključijo se s poklicno maturo, ki jo lahko udeleženci v izobraževanju odraslih opravljate v dveh delih in v treh rokih, spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku. Po zaključku izobraževanja lahko svojo izobraževalno pot nadaljujete na višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih.