Srednje poklicno izobraževanje

Programi srednjega poklicnega izobraževanja so namenjeni vsem, ki želite pridobiti osnovni poklic. Na Ljudski univerzi Velenje izvajamo tri programe, ki so ovrednotenimi s 180 kreditnimi točkami. Sestavljeni so iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, odprtega kurikula, interesnih dejavnosti, praktičnega usposabljanja z delom in zaključnega izpita.

Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna šola ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Programi so prilagojeni izobraževanju odraslih in trajajo dve leti.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor. Po uspešnem zaključku lahko izobraževanje nadaljujete v programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

Trgovec
Administrator
Gastronom hotelir