Začetna integracija priseljencev

Enotni program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. 

Brezplačni program se izvaja za tujce, državljane tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oz. potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. 

Kdo se lahko udeleži brezplačnih tečajev slovenščine?

Programi do 180 ur so namenjeni državljanom tretjih držav:

  •  ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje,
  •  ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta,
  •  družinskim članom državljanov tretjih držav z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine,
  •  državljanom tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Republike Slovenije ali državljanov Evropskega gospodarskega prostora in v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana.

Če ste program obiskovali najmanj 80 % ur, ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni. 

Trajanje tečaja 

Program se za posameznika izvaja v obsegu ur, ki ga določi pristojna upravna enota na podlagi Uredbe o integraciji tujcev, in sicer: 180 ur in 60 ur ter 120 ur za tiste udeležence, ki so že opravili 60-urni tečaj na podlagi omenjene uredbe. 

Prijava, razvrstitveni test in pričetek tečajev 

Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP, upravna enota pa vam bo, če izpolnjujete pogoje, izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu. 

Vsi prijavljeni kandidati bodo opravili razvrstitveni test, na podlagi katerega bodo razvrščeni v ustrezne tečajne skupine. 

O pričetku, terminih in lokaciji tečajev se bomo dogovorili naknadno, po opravljenem razvrstitvenem testu in oblikovanju učnih skupin. 

Več informacij lahko najdete tudi na spletišču z informacijami za tujce

Program se financira iz sredstev Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje (t.i. AMIF).