Izpit iz slovenščine na osnovni ravni

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Prijava na izpit

Na izpit se prijavite s prijavnico, ki jo natančno izpolnite in pošljete ali prinesete osebno na Ljudsko univerzo Velenje, Titov trg 2, najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom. Udeleženci tečajev učenja slovenskega jezika ob prijavi oddajo potrdilo Upravne enote, ostali poravnajo strošek opravljanja izpita.

Cena izpita znaša 147,97 € in vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja. Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti. Plačilo je možno tudi po položniciPri plačevanju položnice je potrebno obvezno navesti podatke o plačniku izpita, plačilo pa mora biti izvedeno do 10 dni pred posameznim izpitnim rokom.

POMEMBNO: 

Prosimo, da upoštevate rok za prijavo in plačilo, saj  v nasprotnem primeru vaše prijave žal ne bomo upoštevali.  

Kandidati, ki ne živijo v Sloveniji, si morajo že pred prihodom v Slovenijo urediti dovoljenje za začasno prebivanje.

 

Odjava od izpita

Kandidat se od izpita lahko odjavi vsaj 2 delovna dneva pred razpisanim izpitnim rokom. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali se mu vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopi brez odjave, se mora na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.


Izpitni roki v letu 2023: 

  • ponedeljek, 13. marec 2023 (vsa mesta so zasedena)
  • ponedeljek, 22. maj 2023 Prijave so zaprte. (vsa mesta so zasedena)
  • četrtek, 13. 7. 2023 - dodaten izreden rok - Prijave so zaprte. (vsa mesta so zasedena)
  • ponedeljek, 11. september 2023
  • ponedeljek, 13. november 2023


Izvedba izpita

Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela. Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na osnovni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu.

Z uspešno opravljenim izpitom na osnovni ravni kandidat dokaže, da:

  • se lahko v veliki meri samostojno sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob vsakdanjih temah,
  • razume bistvene informacije v krajših, enostavnih zapisanih in govorjenih besedilih,
  • zna ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo,
  • je njegovo govorno in pisno izražanje sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da sporazumevanje poteka nemoteno.

Del izpita

Vsebina

Čas reševanja

Delež pri oceni

Poslušanje

Kratki pogovori, kratka obvestila/mnenja, daljši pogovor, navodila

25 min.

25%

Branje

Kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani

40 min.

25%

Pisanje

(vodeno, ob branju)

Kratko praktično besedilo, odgovor na pismo

40 min.

25%

Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi)

Predstavitev (sebe), opis slike, igra vlog

10–15 min.

(+ 10 min. za pripravo)

25%

SKUPAJ ZA IZPIT

135 minut

Ocenjevanje

Pisanje in govorjenje se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk za raven A2 oz. 85 % točk za raven B1. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.

Kandidati svoje rezultate na izpitu dobijo najpozneje v 30 dneh od opravljanja izpita. Če kandidat izpit uspešno opravi, dobi spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Spričevalo je javno veljavna listina in jo kandidati lahko uporabijo za različne uradne namene.

Če je kandidatov rezultat na izpitu negativen, dobi poročilo o opravljanju izpita.

 

Pravice kandidatov

Po opravljanju izpita si kandidati v Izpitnem centru lahko ogledajo rešene izpitne pole in se o njih pogovorijo, dobijo pa tudi pojasnilo o dodeljeni oceni. Za vpogled v izpitno dokumentacijo se morajo vnaprej dogovoriti.

Kandidati se lahko pritožijo zoper izpitni postopek (v 8 dneh od opravljanja izpita) ali zoper rezultat na izpitu (v 8 dneh od prejema rezultata). Pritožba mora biti utemeljena in napisana v slovenskem jeziku.

Naslov za pošiljanje pritožb:
Univerza v Ljubljani
Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik 
Pritožna komisija Izpitnega centra
Kongresni trg 12
SI-1000 Ljubljana

 

Vzorčni test na osnovni ravni

o    Rešitve (147 KB)