Info javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Izdajatelj: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje

Številka transakcijskega računa: 013336030718594

Davčna številka: SI18783724

Matična številka: 5053013000

Šifra glavne dejavnost zavoda: 85.590

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Brigita Gorjup, direktorica

Datum prve izdaje kataloga:  21. 12. 2007

Datum zadnje spremembe:  24. 11. 2023

Katalog je dostopen na spletni strani: http://www.lu-velenje.si

Druge oblike: katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani zavoda http://www.lu-velenje.si in za zaposlene tudi na intranetu AZ LU Velenje

Pristojna oseba za posredovanje IJZ (Uradna oseba po ZDIJZ) in informacij za medije (45. člen ZMed): direktorica, Brigita Gorjup

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

telefon:  03 898 54 56

 

2. Splošni podatki o zavodu

 

 

PODATKI O ZAPOSLENIH

Seznam zaposlenih je dostopen na spletni strani pod zavihkom ''O nas – zaposleni''.

 SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavljata dva predstavnika Mestne občine Velenje, 2 predstavnika zaposlenih in en predstavnik slušateljev.

 

2. Delovno področje

Delavska univerza Velenje je bila ustanovljena 20. oktobra 1959 in je stara natanko toliko kot mesto Velenje. Svoje izobraževalno poslanstvo opravljamo že od vsega začetka in tako, kot so v preteklosti politične in gospodarske razmere v sami občini dajale večji ali manjši pečat tudi na pestrost ponudbe izobraževalnih oblik namenjenim občanom Velenja in širše okolice, tako se na hitre spremembe odziva tudi danes.

Danes je poslanstvo Ljudske univerze Velenje ponuditi občanom zanimive in kvalitetne izobraževalne programe ter graditi odnose z udeleženci s spremljanjem njihove uspešnosti, motiviranjem in svetovanjem. S hitrim odzivanjem na spremembe v okolju ponujamo programe, ki so zanimivi za kar najširši krog naših udeležencev. Danes je zavod ena izmed večjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. V okviru svoje osnovne dejavnosti izvaja različne formalne in neformalne izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe, poklicno rast in osebnostni razvoj.

 
Delovna področja so:

 • osnovnošolsko izobraževanje za odrasle in mladostnike,
 • srednješolsko izobraževanje za odrasle,
 • jezikovno izobraževanje,
 • nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • programi usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • seminarji, tečaji, delavnice,
 • projekti,
 • večgeneracijski center Planet generacij,
 • Vzorčno mesto – Pattern City,
 • Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+)
 • Center za samostojno učenje Nazarje
 • Medgeneracijski center Šoštanj

   Pomembna dejavnost našega zavoda so tudi brezplačne možnosti, ki jih nudimo našim udeležencem:

 • Svetovalno središče Velenje
 • Središče za samostojno učenje Velenje
 • Center za samostojno učenje Nazarje
 • Medgeneracijski center Šoštanj
 • Brezplačna učna pomoč

Več informacij o posameznih delovnih področjih najdete na spletni strani pod posameznim izobraževalnim programom.

ORGANIZACIJSKE ENOTE: / 

3. Podatki o informacijah javnega značaja

Pravno-informacijski sistem (PIS)

Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje

Ustava Republike Slovenije

Zakon o zavodih

Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Zakon o maturi

Pravilnik o poklicni maturi

Pravilnik o zaključnem izpitu

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacija

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o javnem naročanju

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o javnih financah

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o računovodstvu

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS

Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih

Pravilnik o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji

POVEZAVA NA MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA PODROČJE DELOVANJA ZAVODA

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

DRUGE POVEZAVE NA DRŽAVNE OZ. EVROPSKE REGISTRE

Mestna občina Velenje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

Državni izpitni center

Evropski  socialni  sklad

Andragoški center Republike Slovenije

Evropski register predpisov

4. Seznam strateških in programskih dokumentov zavoda

 • Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
 • Letni delovni načrt
 • Letno poročilo o opravljenem izobraževalnem delu
 • Plan izobraževanja zaposlenih
 • Poročilo izobraževanja zaposlenih
 • Poročilo o poslovanju

5. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu z vsebino podatkov o arbitražah delovnih sporov
 • Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu z vsebino podatkov o stavkah
 • Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Evidenca o udeležencih izobraževanja odraslih v osnovni šoli ter poklicnem ter strokovnem izobraževanju
 • Evidenca o vpisanih udeležencih izobraževanja
 • Evidenca podatkov o udeležencih, vključenih v postopek pridobitve certifikatov (NPK)
 • Evidenca pogodb o izobraževanju
 • Evidenca zapisnikov o izpitih
 • Evidenca o opravljenih zaključkih izobraževanja
 • Evidenca o priznavanju izobrazbe
 • Evidenca o izdanih javnih listinah

6. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

7. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Titov trg 2, Velenje, uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 8. do 11. ure in od 13. do 15.30 ure, torek od 8. do 11. ure in od 15.30 do 18.00 ure. Petek: ni uradnih ur.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami, in sicer je možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički. Prosilci se lahko zglasijo osebno na sedežu zavoda, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

8. Varovanje osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

9. Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

10. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani zavoda: http://www.lu-velenje.si/ Kot pogoj za ponovno uporabo je potrebno navesti vir podatkov, in sicer »Javne informacije Slovenije, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.«

11. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Do sedaj  najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja:

 • V zvezi s priznavanjem izpitov.
 • V zvezi s pravico do dostopa do izpita iz slovenskega jezika.
 • V zvezi s razpisi za razpisana delovna mesta.
 • V zvezi z javnimi razpisi za javna dela.

 

   Velenje, 24. 11. 2023                                                                                      Direktorica: Brigita Gorjup