Info javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe: LJUDSKA UNIVERZA VELENJE, Titov trg 2, 3320 Velenje 

Odgovorna oseba: BRIGITA KROPUŠEK RANZINGER, uni. dipl. ekon.

Uradna oseba po ZDIJZ: BRIGITA KROPUŠEK RANZINGER, uni. dipl. ekon.

Datum prve objave kataloga: 21.12.2007

Datum zadnje spremembe: 1.9.2010

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: www.lu-velenje.si

Druge oblike kataloga: V pisni obliki na sedežu LU Velenje.

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

20. oktobra1959 je bila ustanovljena Delavska univerza Velenje. Njena osnovna dejavnost je bilo splošno poučevanje, prirejanje občasnih poljudno znanstvenih in političnih predavanj ter organizacija raznih tečajev. Leta 1991 se je preoblikovala v javni zavod in spremenila ime v Ljudsko univerzo Velenje. Z novimi vpisi v razvid izvajalcev srednješolskih programov, z uvedbo visokošolskega in višješolskega študija in s posodobitvijo učnih pripomočkov število slušateljev raste iz leta v leto. Danes je Ljudska univerza Velenje kot javni zavod z vrsto javnoveljavnih šol in izobraževalnih programov enakovreden partner ostalim izobraževalnim organizacijam. Izobraževanje odraslih na Ljudski univerzi Velenje sestavlja pet področij:

 • izobraževanje za pridobitev izobrazbe, 
 • strokovno usposabljanje, 
 • splošno izobraževanje, 
 • Središče za samostojno učenje, 
 • Svetovalno središče Velenje. 


2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

BRIGITA KROPUŠEK RANZINGER, uni. dipl. ekon., direktorica
Tel.: (03) 898 54 50
Faks: (03) 898 54 68
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Titov trg 2, 3320 Velenje

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe:

 • Odlok o ustanovitvi LU Velenje 
 • Katalog lokalnih predpisov Mestne občine Velenje

 • Evropska uredba št. 1260/1999 
 • Evropska uredba št. 1784/1999 
 • Evropska uredba št. 438/2001 
 • Evropska uredba št. 448/2001 
 • Evropska uredba št. 448/2004 


2.d Seznam predlogov predpisov


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja, 
 • postopki volitev v organe zavoda, 
 • postopek izbire kandidata za zaposlitev, 
 • postopek spremembe aktov, 
 • postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme in opravljanja storitev. 


2.g Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

 • seznam zaposlenih 
 • seznam zunanjih strokovnih sodelavcev LU Velenje 
 • evidence kandidatov, ki opravljajo poklicno maturo 
 • evidenca izpitnega odbora in šolske maturitetne komisije 
 • evidence izdanih spričeval in drugih javno veljavnih listin 
 • evidenca izdanih potrdil 


2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu 
 • seznam nacionalnih in EU projektov 

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop prek spleta
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.lu-velenje.si

Fizični dostop
Na lokaciji Ljudske univerze Velenje : Titov trg2, 3320 Velenje
Uradne ure:
- ponedeljek, torek, četrtek: od 10. do 14. ure
- sreda od 10. do 12. in od 15. do 17. ure
- petek: od 10. do 12. ure

Delni dostop
V skladu z : Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • Dostop do našega e-portala in e-indeksa 
 • Pravila o opravljanju in plačevanju poklicne mature 
 • Vpogled v izpitno dokumentacijo