programi za pridobitev izobrazbe

 • Administrator

  Program: ADMINISTRATOR
  Naziv poklicne izobrazbe: ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA

  Sodoben, prenovljen program, ki vam daje teoretična in praktična znanja s področja pisarniškega poslovanja, temeljnih pravnih načel, osnov statistike, knjigovodstva in računovodstva, komunikacije ter uporabe sodobne informacijske tehnologije za samostojno delo v pisarni.

  Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna ali njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih.

  Izobraževanje traja 2 leti do 2 leti in pol, odvisno od priznanega predhodno pridobljenega znanja. Predavanja in praktične vaje potekajo trikrat do štirikrat tedensko v popoldanskem času po predmetniku, program pa vključuje tudi 300 ur praktičnega usposabljanja z delom v podjetju.

  Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor.

  Izobraževanje lahko nadaljujete v poklicno-tehniškem programu ekonomski tehnik ali logistični tehnik.

  Zaključni izpit 

 • Gastronom hotelir

  Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE 
  Naziv poklicne izobrazbe: GASTRONOM HOTELIR / GASTRONOMKA HOTELIRKA 

  Zanimiv in praktičen program s področja gostinstva, kjer pridobite znanje o različnih oblikah ponudbe v gostinskih lokalih, se usposobite za samostojno, kakovostno pripravo ter postrežbo hrane in pijač, za promoviranje in svetovanje storitev v slovenskem in dveh tujih jezikih ter razvijate pozitiven odnos do gostinskega poklica. 

  Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna ali njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih. Ob prijavi je potrebno priložiti zdravniško potrdilo, s katerim dokazujete, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po tem programu.

  Izobraževanje traja 2 leti in pol. Predavanja in praktične vaje potekajo po predmetniku štirikrat do petkrat tedensko. Po programu je potrebno opraviti tudi 300 ur praktičnega usposabljanja z delom v gostinskem obratu.

  Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor. 

  Izobraževalno pot lahko nadaljujete v poklicno-tehniškem programu gastronomija.

  Zaključni izpit 

 • Logistični tehnik

  Program: LOGISTIČNI TEHNIK
  Naziv strokovne izobrazbe: LOGISTIČNI TEHNIK / LOGISTIČNA TEHNICA

  Program Logistični tehnik je prenovljen program Prometni tehnik, kjer poleg splošnega znanja pridobite predvsem strokovna znanja o prometnih podsistemih, spoznate zakonodajo in logistične procese, blagovne in potniške tokove, osnove poslovanja, trženja, vodenja skupin, komuniciranja in reševanja problemov. 

  Pogoj za vpis je uspešno končan triletni program srednjega poklicnega izobraževanja. 

  Program traja dve leti in vam poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja omogoča, da:

  • razvijete sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenja skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev,
  • se usposobite za uspešno vodenje logistične korespondence,
  • pridobite znanja o gospodarstvu in gospodarjenju kot podlago za razumevanje poslovne prakse itd. 

  Poklicna matura obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, logistike, tujega jezika ali matematike (po izbiri slušatelja) ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

 • Trgovec

  Program: TRGOVEC 
  Naziv poklicne izobrazbe: PRODAJALEC / PRODAJALKA 

  Aktualen, praktično naravnan program, ki vas pripravi za kakovostno strokovno delo in poklicno kariero v trgovini. Preko strokovnih modulov se seznanite z vrstami trgovskega blaga, spoznate vse faze od nabave, skladiščenja do prodaje blaga in se usposobite za uporabo informacijske tehnologije, organiziranje ekonomičnega poslovanja ter timsko delo.

  Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna ali njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih. 

  Izobraževanje traja 2 leti do 2 leti in pol, odvisno od priznanega predhodno pridobljenega znanja. Predavanja oz. konzultacije potekajo trikrat do štirikrat tedensko v popoldanskem času po predmetniku, ki predvideva tudi 300 ur praktičnega usposabljanja z delom v trgovini.

  Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oz. storitev in zagovor.

  Izobraževanje lahko nadaljujete v poklicno-tehniškem programuekonomski tehnik alilogistični tehnik. 

  Zaključni izpit 

 • Vzgojitelj predšolskih otrok

  Program: PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI) in PREDŠOLSKA VZGOJA (PT)

  Naziv strokovne izobrazbe: VZGOJITELJ / VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK 

  Cilj izobraževanja je pridobiti strokovno in praktično znanje za načrtovanje, pripravo in evalvacijo dela v vrtcu, vzgojno-izobraževalni dejavnosti in delo s starši. Program zajema tudi praktično izobraževanje in delovno prakso.

  Po zaključku izobraževanja lahko svojo pot nadaljujete na višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih.

  • PREDŠOLSKA VZGOJA - SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Pogoj za vpis je uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Program traja 4 leta in je ovrednoten s 240 KT (kreditne točke).
  V skladu s predmetnikom je potrebno za uspešno dokončanje programa opraviti vse obvezne in izbirne module, odprti kurikulum, interesne dejavnosti, praktično usposabljanje pri delodajalcu v obsegu 190 ur (javni vzgojno-izobraževalni zavodi) in poklicno maturo. V okviru praktičnega usposabljanja v vrtcu opravite tudi tri praktične nastope, ki so del četrte izpitne enote na poklicni maturi (izpitni nastop in zagovor).

  Poklicna matura zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine, vzgoje predšolskih otrok, iz matematike ali tujega jezika po izbiri slušatelja ter izpitni nastop in zagovor.

  • PREDŠOLSKA VZGOJA - POKLICNI TEČAJ

  Pogoj za vpis je končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Program traja 1 leto in je ovrednoten s 60 KT (kreditne točke). V skladu s predmetnikom je potrebno za uspešno dokončanje programa opraviti vse obvezne in izbirne module, odprti kurikulum, praktično usposabljanje pri delodajalcu v obsegu 120 ur (javni vzgojno-izobraževalni zavodi) in poklicno maturo. V okviru praktičnega usposabljanja v vrtcu opravite tudi tri praktične nastope, ki so del četrte izpitne enote na poklicni maturi (izpitni nastop in zagovor).

   Program vam poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja omogoča, da:

  • razvijete spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja medčloveških odnosov,
  • razvijete osebnostne lastnosti in usvojite vrednote, ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica,
  • se usposobite za komunikacijo z otroki in odraslimi ter spoznate metode in oblike sodelovanja s starši itd.

  V skladu s 5. členomPravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, lahko opravljate delo vzgojitelja v vrtcih tudi tisti, ki ste opravili poklicni tečaj Predšolske vzgoje in ste si pridobili srednjo strokovno izobrazbo vzgojitelj predšolskih otrok. Več na povezavi

  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1984?sop=2022-01-1984

  Prenesi
  Predmetnik Predšolska vzgoja (PT)
  Predmetnik Predšolska vzgoja (SSI)